Zadanie MATURA 2016: Rozwiąż nierówność (2sinx – 3)(2sinx+1)>0 w przedziale x∈(0,2π). (p. rozszerzony)

 

Teoria potrzebna do zadania:

Wykres funkcji y=sin x

sinx

Zadanie:

Zadanie: Rozwiąż nierówność (2sinx – 3)(2sinx+1)>0 w przedziale x∈(0,2π)π>

Rozwiązanie:

Mamy do rozwiązania następującą nierówność:

(2sinx – 3)(2sinx+1)>0

Żeby iloczyn dwóch liczb był większy od zera to oba czynniki muszą mieć ten sam znak (np. 2*2>0 i (-2)*(-2)>0)

Więc:

(2sinx – 3)(2sinx+1)>0 gdy

(2sinx – 3)>0 i (2sinx+1)>0 lub (2sinx – 3)<0 i (2sinx+1)<0

Rozważmy najpierw pierwszą parę

2sinx – 3>0 i 2sinx+1>0

2sinx >3 i 2sinx>-1

sinx >3/2 i sinx>-1/2

Nie musimy już dalej liczyć. Wiemy, że sinx mieści się między -1 a 1, zatem nierówność sinx >3/2 nie ma rozwiązań.

Przejdźmy do drugiej pary nierówności

(2sinx – 3)<0 i (2sinx+1)<0

2sinx<3 i 2sinx<-1

sinx<3/2 i sinx<-1/2

Sinus mieści się między -1 a 1, więc nierówność sinx<3/2 jest zawsze spełniona.

Poszukajmy rozwiązań nierówności sinx<-1/2

$$ sinx<- \frac 12 $$

Sprawdzamy dla jakich x sinx = 1/2. Z tablic matematycznych odczytujemy, że dla x = π/6.

Z wykresu odczytujemy rozwiązania równania sinx = -1/2

zad 5.6b

Widzimy, że

sinx = -1/2 dla x = π + π/6 + 2kπ oraz x = 2π- π/6 + 2kπ

sinx = -1/2 dla x = 7π/6 + 2kπ oraz x = 11π/6 + 2kπ

Pamiętajmy, że mamy do rozwiązania nierówność a nie równanie

sinx<-1/2

Z wykresu odczytujemy rozwiązania dla przedziału (0, 2π)

sinx_przez_2

Rozwiązanie:

x∈(7π/6, 11π/6)

To zadanie pojawiło się na egzaminie maturalnym w czerwcu 2016 roku (poziom rozszerzony).